Odwiedzając naszą stronę zgadzają się Państwo na używanie ciasteczek (cookies) w celu optymalizacji jej pracy.

Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.


Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Trzcianka, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka/ Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka,  woj. wielkopolskie, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe o nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-001/19

Cel projektu: 

Zwiększenie dostępności do wysokiej, jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego domu seniora, rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Trzcianka .
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.

Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miasta i Gminy Trzcianka przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

Typy działań przewidziane do realizacji

projekty poprawiające dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym działań na rzecz usamodzielnienia osób opuszczających pieczę zastępczą.
projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji,
projekty zintegrowanych usług społecznych i zdrowotnych służące poprawie ich dostępu.


Wymagania wobec partnera:

Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
Partner musi być podmiotem ekonomii społecznej i/lub organizacją pozarządową działającą w obszarze włączenia społecznego
Partner musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług społecznych.


Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 
Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe),
Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług asystenckich i/lub opiekuńczych oraz doświadczenia w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

być sporządzone w języku polskim;
zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w WRPO 2014+ oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych WRPO 2014+.
zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.);
art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 );
art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1541 z późn.  zm.).

Termin i tryb rozpatrzenia ofert:

Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
Na podstawie decyzji Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance zostanie zawarta umowa partnerska z wybranym podmiotem.
Od decyzji Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance nie przysługuje odwołanie.
Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 
Sposób i termin składania ofert:

Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24, 64-980 Trzcianka z dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe”
Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 17.07.2019
Informacje email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 
Trzcianka dnia 25.06.2019 r.