Odwiedzając naszą stronę zgadzają się Państwo na używanie ciasteczek (cookies) w celu optymalizacji jej pracy.

Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

Zasiłki i stypendia

STYPENDIUM SZKOLNE

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (tj. Dz. U. z 2016 r. Poz. 1943.)

 

Pomoc materialna udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

 

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Terminy składania wniosków na stypendium szkolne obowiązuje:

- od 1 września 2017 r. do 15 września 2017 r. dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych;

- do 15 października 2017 r. dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów służb społecznych;

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Aby otrzymać stypendium szkolne dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514 złotych netto.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekroczyć 634 złotych netto.

 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1. rodziców/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia,

2. pełnoletniego ucznia,

3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

- świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w w/w formach jest niemożliwe lub niecelowe.

Decyzje dotyczące stypendium szkolnego wydawane będą na podstawie następującej dokumentacji (w zależności od sytuacji ucznia):

  1. Wniosku zawierającego między innymi informacji potwierdzającej ilość osób w gospodarstwie domowym ucznia;
  2. Zaświadczenia o dochodach (za miesiąc sierpień 2017 r.) tj.:

a)      zaświadczenie od pracodawcy o dochodach;

b)      zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy           (z prawem lub bez prawa do zasiłku);

c)      oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

d)     zaświadczeniu lub decyzji z MGOPS-u o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały); UWAGA! Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz obiadów)wypłacanych przez MGOPS;

e)      zaświadczenie lub decyzję z Urzędu Miejskiego Trzcianki o zasiłku rodzinnym, zasiłku pielęgnacyjnym, dodatku mieszkaniowym oraz energetycznym, zasiłku wychowawczym (500+ - nie wlicza się do dochodu);

f)       zaświadczenie z Urzędu Miejskiego Trzcianki o wielkości posiadanych ha przeliczeniowych (dochód oblicza się: ilość ha przeliczeniowych x 288 zł);

g)      wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów, zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z Urzędu Miejskiego Trzcianki- Fundusz Alimentacyjny;

h)      decyzja o przyznaniu renty lub emerytury z marca 2017 r.;

i)        oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskanych z prac dorywczych;

Wszelkie informacje oraz dokumenty można uzyskać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance, os. Słowackiego 24 (pok.  Nr 4), tel. (67) 216-21-64.